Algemene voorwaarden

 

Definities

 • Hordeal.nl VOF, gevestigd te Assendelft, onder KvKnr 80624081.
 • Klant: degene met wie Hordeal.nl VOF een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Hordeal.nl VOF en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Artikel-1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hordeal.nl .
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Voordat de offerte/ bestelling/ overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2- Producten

 • Hordeal.nl verkoopt op maat gemaakte horren, rolluiken, raamdecoratie en zonnewering voor ramen en deuren via webshop op hordeal.nl, per sociale media en vanuit een fysieke showroom aan de Dorpsstraat 1029-D te Assendelft.
 • Aangezien Hordeal.nl werkt met horren die een aluminium frame hebben, zijn alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten een indicatie. Hordeal.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 • Producten worden op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Hordeal.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website en sociale media over designs, foto’s en andere informatie over een product.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • Beschikbare maten, kleuren en materiaalsoort;
 • Alvorens de offerte wordt verstuurd, wordt de consument voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 • Alle aanbiedingen en offertes van Hordeal.nl zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van producten en/of diensten.
 • De consument heeft de mogelijkheid om via de webshop en/of sociale media, de producten op maat te bestellen. Onder op maat bestellen verstaan we alle producten die buiten de aangeboden standaard opties en maten vallen. Op maat gemaakte producten worden op wens van de consument gespecificeerd en/of op de aangegeven maten vervaardigd. Hierdoor kan er geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht.
 • Het is mogelijk dat onze producten bij wind en/of regen geluid kan maken.

 

Artikel 3- Betalingen

 • De (totale) prijs inclusief btw van de producten staan in onze webshop en fysieke showroom aangegeven. Nadat de producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.
 • Bij een bestelling middels een offerte, dient u een betaling ter hoogte van 10% van de aankoopsom (inclusief btw) te betalen. Wanneer u telefonisch, per mail of via sociale media een bestelling plaatst, kunt u de aanbetaling overmaken per bankoverschrijving. Indien u bij ons in de showroom een bestelling plaatst, kunt u de aanbetaling bij ons contant betalen of overmaken per bankoverschrijving. Het resterend bedrag moet na de levering contant betaald worden of per bankoverschrijving worden overgemaakt. U kunt in onze webshop betalen met Ideal.

 

Artikel 4- Leveringen

 • U kunt het product in Assendelft, op het adres Dorpsstraat 1029-D, 1566 JD afhalen of laten bezorgen en (product afhankelijk) laten monteren. Levering(en) en montage in Nederland bij de aankoop van horren is kosteloos als dit duidelijk is aangeven op hordeal.nl . Transport en eventuele montage naar een hogere verdieping is mogelijk in overleg met de transporteur en volledig op eigen risico en kosten van de klant. Mocht het te riskant en onverantwoord zijn, dan zullen wij afzien van de transport en montage op een hogere verdieping. De klant is hierna zelf verantwoordelijk om de goederen naar een hogere verdieping te krijgen en zelf te monteren.
 • Bestelde horren en raamdecoratie worden bij levering in Nederland gemonteerd. De overige producten worden enkel bezorgd.
 • Als u een product laat bezorgen buiten Nederland, dan worden producten enkel bezorgd en niet gemonteerd, tenzij er een overeenkomst is tussen beide partijen.
 • Wij leveren uw producten af op het adres dat u bij de bestelling als bezorgadres hebt opgegeven.
 • Onze producten kunnen een grote formaat hebben en worden daarom indien nodig door twee of drie personen vervoerd en binnengebracht. Wanneer een product een grote formaat heeft kan het voorkomen dat de bezorgers door omstandigheden op de afleverlocatie het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen. Deze omstandigheden dienen door u, de klant, zoveel mogelijk geoptimaliseerd te worden.
 • Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels die het vervoeren van uw goederen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen, huisdieren etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze bezorgers op de kwetsbaarheid.
 • Hordeal.nl is niet aansprakelijk voor schade door transport vanaf de eerste deur/ eerste ingang. Wel helpen wij u graag om het product binnen te plaatsen.
 • U dient aanwezig te zijn tijdens de levering, anders brengen wij wijzigingskosten (€45,-) in rekening.
 • Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen ( takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van u als klant. Wij verzoeken u van te voren aan te geven dat er eventueel een hulpmiddel ingezet moet worden.
 • Hordeal.nl heeft het recht om een levering af te breken indien onze bezorgers aangeven dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor u rekening als klant.
 • De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaatsvinden. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, dan kunt u contact opnemen met ons.
 • De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestellingen zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling juist en op tijd te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 42 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product ( van gelijke waarde) uit te kiezen.

 

 

 

Artikel 5- Wijziging leveringsdatum

 • U kunt de geplande leveringsdatum wijzigen via info@hordeal.nl. Indien u binnen 24 uur voor de geplande levering dag de datum wilt wijzigen, dient u annuleringskosten ter hoogte van €45,- inclusief btw te betalen.

 

 

Artikel 6- Retour

 • Als u als consument een voorraad artikel of een standaard afmeting via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen nadat u het hebt ontvangen, retourneren. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@hordeal.nl. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product. U mag het product alleen gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele, niet beschadigd te retourneren. Dit geldt niet voor maatwerk (custom made) producten zoals omschreven in lid 2.
 • Producten die op maat gemaakt zijn, zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden. Voor een duidelijke omschrijving van custom made producten verwijzen wij u naar art.2 lid 7.

 

Artikel 7- Garanties

 • Hordeal.nl garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.
 • U heeft een garantie van 24 maanden op de producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.
 • De garantie geldt niet wanneer het product verkeerd wordt gebruikt.
 • De garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Hordeal.nl niets aan kan doen.
 • Een hor zal door normaal gebruik kunnen slijten, dit is geen reden tot reclamatie.
 • Voor uitsluitingen van garantie verwijzen wij u naar de bij de levering meegegeven garantieformulier.

 

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

 • Het eigendom van de producten gaat pas over op u, nadat het gehele bedrag door u is voldaan.

 

Artikel 9- Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van het product. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 • Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke)eisen die daaraan gesteld worden.

 

Artikel 10- Intellectuele eigendomsrecht

 • Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 11- Overmacht

 • Hordeal.nl hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 • Hordeal.nl kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

 

 

 

Artikel 12- Klachtenregeling

 • Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur u klacht da zo snel mogelijk ( en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@hordeal.nl . Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een verschil dat valt onder de geschillenregeling.
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig en op tijd is gemeld, dan zal Hordeal.nl de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan twee maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 13- Geschillenregeling

 • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een verschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

 

Artikel 14- Aanvullende informatie over Horren en raamdecoratie

 • Het aluminium frame van de horren of raamdecoratie zijn gevoelige producten. Er kunnen krassen ontstaan. Het gaas of de paracord touwen die door het gaas heen lopen kunnen stuk gaan bij onjuist gebruik. Met onjuist gebruik wordt bedoelt als een scherp voorwerp tegen de hor aankomt. Het gaas wordt geforceerd tijdens gebruik.
 • Hordeal.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade bij onjuist gebruik.
 • Hordeal.nl probeert haar klanten altijd te informeren over de gevoeligheid. Als dit onderwerp niet ter sprake komt en de klant heeft er ook niet naar gevraagd, is Hordeal.nl niet aansprakelijk te stellen voor het achterhouden van informatie. Het is immers welbekend dat deze Horren en raamdecoratie gevoelig zijn. De verantwoordelijkheid en het uitzoeken van het gebruik leggen we bij onze klanten neer.

Privacy Policy

Hordeal.nl zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen te allen tijde de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Hordeal.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Hordeal.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

 • Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij Hordeal.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

 

 • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website of via de e-mail die u heeft ontvangen.

 

 • Indien u bij Hordeal.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht, bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

 

 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij om uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

 

Hordeal.nl verkoopt uw gegevens niet

Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwd om te gaan met uw gegevens.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hordeal.nl gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Hordeal.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen hebt over de Privacy Policy van Hordeal.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Verzenden & retourneren

Onze producten worden verzonden, bezorgd of kunnen opgehaald worden in onze opslagplaats. De levertijden hangen af van de producten en de beschikbaarheid hiervan. Producten die niet op voorraad zijn zullen eerst worden vervaardigd en daarna verzonden of bezorgd. Wij hanteren een levertijd van 4-6 weken. De horren worden geheel kosteloos bezorgd en gemonteerd als dit wordt aangegeven op hordeal.nl

U kunt binnen 14 dagen uw producten weer retourneren als het standaard producten zijn. Bij op maat gemaakte producten is dit niet van toepassing. Het is van belang dat de producten in dezelfde staat zijn als dat deze zijn bezorgd. Hier zullen wij extra controles op uitvoeren. De kosten voor retour is voor rekening van de klant. Wilt u dat wij de producten weer ophalen? Dan brengen wij €49,- in rekening.

Wilt u meer informatie over bezorging of retour? Wij verwijzen u naar onze algemene voorwaarden Artikel 2 en 4.